Share:

AWARDS:

PORTFOLIO CUT: AGENCY OF THE YEAR - BY COUNTRY 2022

AMVBBDO -

Winner

UK

AMVBBDO

AMVBBDO

United Kingdom

PORTFOLIO CUT: AGENCY OF THE YEAR - BY COUNTRY 2022

McCann New York -

Winner

USA

McCann New York

McCann New York

United States

PORTFOLIO CUT: AGENCY OF THE YEAR - BY COUNTRY 2022

BBDO Belgium -

Winner

BELGIUM

BBDO Belgium

BBDO Belgium

Belgium

PORTFOLIO CUT: AGENCY OF THE YEAR - BY COUNTRY 2022

DENTSU INC. -

Winner

JAPAN

DENTSU INC.

DENTSU INC.

Japan

PORTFOLIO CUT: AGENCY OF THE YEAR - BY COUNTRY 2022

Dentsu Jayme Syfu -

Winner

PHILIPPINES

Dentsu Jayme Syfu

Dentsu Jayme Syfu

Philippines